by
on
under Event
Permalink

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพิธีการศุลกากรเพื่อการนำเข้าและส่งออก

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพิธีการศุลกากรเพื่อการนำเข้าและส่งออก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ ครู อาจารย์ บุคลากรสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและสังกัดสถานศึกษาอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกและกลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกเพื่อที่จะได้นำหลักการ องค์ความรู้ วิธีปฏิบัติเรื่องพิธีการศุลกากรเพื่อการนำเข้าและส่งออก ไปใช้การปฏิบัติงานหรือในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ้งการดำเนินงานครั้งนี้มีระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเมาท์เท่นบีช พัทยา

DSC_2815

DSC_2810DSC_2800

DSC_2820 DSC_2826 DSC_2861 DSC_2864 DSC_2874 DSC_2876