by
on
under Event, News
Permalink

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (TEACHING IN ENGLISH) รุ่นที่ 3

วันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นเกียรติในการเปิดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Teaching in English) รุ่นที่ 3  วิทยากรรวม 3 ท่าน  Dr.Maricel  San Diego ดร.หทัยชนก เงินดี และดร.ฤชวี ฉัตรวิริยาวงศ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล ณ ห้องประชุม โรงแรมเมาเท่นบีช พัทยา จังหวัดชลบุรีDSC_2583

 

DSC_2778 DSC_2783 DSC_2786 DSC_2587 DSC_2595 DSC_2619 DSC_2627