by
on
under Event, News
Permalink

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีและการทดสอบประสิทธิภาพยานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้รับมอบหมายจาก ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีและการทดสอบประสิทธิภาพยานยนต์ไฟฟ้า ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าให้แก่ครูอาจารย์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา นำไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไปการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง และห้องฝึกอบรม อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ภายในวิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครู อาจารย์ จากสถานศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 30 คน และได้รับเกียรติในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ จาก ดร.รัตน์ธนวัตร พุทธจันทร์ ประธานบริษัท ไทย คิงมอเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด รศ.รอ.ดร.วีรเชษฐ์ ขันเงิน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกิตติศักดิ์ ห่วงมิตร หัวหน้างานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคระยอง และนายประภาส พวงชื่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ซึ่งทำหน้าที่เป็นวิทยากรตลอดการฝึกอบรม

DSC_5841

5670 5671 73808 DSC_5712 DSC_5716 DSC_5719 DSC_5732 DSC_5733 DSC_5734 DSC_5742 DSC_5753 DSC_5780 DSC_5808 DSC_5834 DSC_5850 DSC_5863 DSC_5866 DSC_5871