by
on
under Event, News
Permalink

ประชุมความร่วมมือระหว่างอาชีวศึกษาไทย-จีน และสถานประกอบการ

         วันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายณรงค์  แผ้วพลสง  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมความร่วมมือระหว่างอาชีวศึกษา ไทย – จีน และสถานประกอบการ  ในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและวิทยาลัยอาชีวศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัด EEC จำนวน 15 แห่ง โดยมีนางณัฏฐี ศรีสวัสดิ์  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา ดร.สมชาย  ธำรงสุข  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ  ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล   ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันฯ  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานประกอบการ และผู้ประสานงานฝ่ายจีนเข้าร่วมประชุม  โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ซึ่งในขณะนี้มีสถานศึกษาของไทยจำนวน 6 วิทยาลัย  ได้แก่  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา และวิทยาลัยเทคนิคบางแสน จับคู่กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดการเรียนการสอนร่วมกัน จำนวน 7 สาขาวิชา และในโอกาสอันใกล้นี้จะมีกำหนดการนำคณะผู้บริหารสถานศึกษาของไทยไปศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน และนำครู นักเรียน-นักศึกษาเข้าค่ายภาษาจีนอีกส่วนหนึ่ง

20200127_200129_0043

20200127_200129_0009 20200127_200129_0012 20200127_200129_0013 20200127_200129_0015 20200127_200129_0033