by
on
under Event, News
Permalink

ประชุมการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี ประจำปีการศึกษา 2563

                วันที่ 28 มกราคม 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
และสาขาวิชา
เทคโนโลยีปิโตรเคมี ประจำปีการศึกษา 2563  ณ ห้องประชุมปทุมาวดี วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีโดยการประชุมดังกล่าวเป็นการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษาในโครงการความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะดำเนินการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป     

Picture1Picture2Picture3Picture4