by
on
under Event, News
Permalink

ประชุมการดำเนินงานโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

       สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับ บริษัทการจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ พนักงานราชการ และที่ปรึกษา ประชุมการดำเนินงานโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563  ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ภายในวิทยาลัยเทคนิคระยอง

20200211_135100

20200211_135226 20200211_135421 20200211_135554