by
on
under Event, News
Permalink

ประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา

         วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมชาย ธำรงสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พร้อมด้วย
นายประทีป
ผลจันทร์งาม ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต ร่วมประชุมพิจารณา แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

84763170_1070841829927501_3593135550678171648_o

 

435149 84304985_1070841733260844_7190690987776147456_o 84352783_1070842193260798_4032011939096821760_o 85085368_1070842359927448_3460804979768426496_o 85139997_1070842239927460_4279635336495104000_o