by
on
under News
Permalink

ประชุมการจัดตั้งสถาบันภาษาจีนขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานประชุมการจัดตั้งสถาบันภาษาจีนขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายสมชาย ธำรงสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก รองผู้อำนวยการสถาบันฯ คณะผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี

top

DSC_8083

DSC_8091 DSC_8097 DSC_8114 DSC_8127 DSC_8131