รับมอบชุดผลิตภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ของสถาบัน รับมอบชุดผลิตภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะ จากดร.ยศศิริ อาริยะกุล ผู้แทนมูลนิธิชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการมอบครุภัณฑ์ของบริษัท ซไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนากำลังคนเข้าสู่อุตสหกรรม 4.0 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และภายหลังพิธีดังกล่าวได้มีการประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับการที่บริษัทจะสบับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมเทคโนโลยีการติดตั้งและซ่อมบำรุงไฟฟ้าให้กับสถานศึกษาของสถาบันในโอกาศต่อไป

1

DSC_9168 DSC_9169 DSC_9171 DSC_9172 DSC_9176 DSC_9186 DSC_9189 DSC_9195 DSC_9196 DSC_9202