by
on
under News
Permalink

ประชุมการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษ

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานการประชุมการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2563 ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน โดยมีรองผู้อำนวยการสถาบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขัาประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

4สค

DSC_0828 DSC_0859 DSC_0847