by
on
under Event, News
Permalink

อบรมหลักวิศวกรรมย้อนรอยสำหรับอุตสาหกรรมระบบราง ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกจัดโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมย้อนรอยของชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางหลักสูตรการประยุกต์ใช้หลักวิศวกรรมย้อนรอยสำหรับอุตสาหกรรมระบบราง ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2563 ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาในถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมในวันที่ 5 สิงหาคม2563 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดระยอง

5สค

 

DSC_0880 DSC_0893 DSC_0905 DSC_0917 DSC_0934 DSC_0942 DSC_0944 DSC_0950 DSC_0966 DSC_1003 DSC_1022