by
on
under Event, News
Permalink

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การกรอกข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกลงในระบบ CHECO

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล รองผู้อำนวยการสถาบันเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การกรอกข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกลงในระบบ CHECO (ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) โดยมีรองผู้อำนวย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนัก คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พนักงาน เจ้าหน้าที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเข้าประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

29 กค

 

DSC_0667 DSC_0673 DSC_0676 DSC_0679 DSC_0697