by
on
under Event
Permalink

สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเข้าร่วมประชุมคณะทำงานย่อย E2 และ คณะ อ.กรอ.อศ ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

พันเอกณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมร่วมคณะทำงานย่อย E2 และ คณะ อ.กรอ.อศ. ทีม rebranding และ standard & certification center โดยมีสถานศึกษาและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ภาพ/ข่าว : สำนักความร่วมมือ อาชีวศึกษา)