by
on
under Event
Permalink

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS

การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ระหว่างวันที่
15-16 มิถุนายน 2559 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา