แบบฟร์อมคำร้อง

ใบรายงานตัวนักศึกษา

ท.01แบบคำร้องทั่วไป 01

ท.02แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน ท.02

ท.03แบบคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า 03

ท.04แบบคำร้องขอลาพักการเรียน ท.04

ท.05แบบคำร้องขอเพิ่ม ถอนวิชา ท.05

ท.06แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ท.06

ท.07แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ท.07

ท.08แบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา ท.08

ท.09แบบคำร้องขอโอนผลการเรียน ท.09 ท.

10แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน ท.010 ท.

11แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาที

ท.12แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ (regrade) 012

ท.13แบบคำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (มส)13

ท.14แบบคำร้องขออนุญาตสอบนอกตาราง ท14

ท.15แบบคำร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ท15

ท.16แบบคำร้องขอลาออกจาการเป็นนักศึกษา ท16