แบบบันทึกข้อมูล และ ความก้าวหน้าของโครงการ

8._เอกสารการบันทึกความก้าวหน้าของโครงการ 

1. แบบ ป.1 นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลของโครงการ ตั้งแต่ “ก่อนเริ่มดำเนินการและระหว่างดำเนินการ”เพื่อทราบความก้าวหน้า (การปฏิบัติจริง) ของโครงการ

2. แบบ ป.2 นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งที่เป็นผลงานและผลลัพธ์