ประกาศรายชื่อผลงาน

ลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม

B เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจ
C เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตรศาสตร์
D เทคโนโลยีและนวตักรรมด้านคหกรรม ศิลปะ การท่องเที่ยวโรงแรม
E เทคโนโลยีและนวตักรรมคอมพิวเตอร์สารสนเทศ
F เทคโนโลยีและนวัตกรรมด์านการศึกษาและการพัฒนาอาชีวศกึษา


 

**ความหมายสถานะ**

1 = ส่งบทความไม่สมบูรณ์
2 = ส่งบทความสมบูรณ์
3 = ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 = เจ้าของผลงานปรับแก้
5 = ส่งกลับหลังปรับแก้ (วันที่ กพ  62)
6 = รอการชำระเงิน
7 = ชำระเงินแล้ว
8 = พร้อมนำเสนอผลงาน

 หมายเหตุ 
      1. ผลงานวิชาการทุกผลงานได้ผ่านการพิจารณาการประเมินผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว
      2. สามารถดาวโหลดบทความที่ผ่านการตรวจแล้วได้ที่    คลิกดาวโหลด
      3.ให้ผู้ส่งผลงาน ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์กลับมายังสถาบันฯ อีเมล   impact.eec2019@gmail.com   ภายในวันที่ 23 ก.พ. 62 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

1 2 3 4 5 6

 

ดาวโหลดบทความที่ผ่านการตรวจแล้วได้ที่    คลิกดาวโหลด