15813

โครงการ ศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics)

ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics) กิจกรรมภายใต้โครงการ พัฒนาบุคลากร ครู และผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะวิชาชีพตาม 10 อุตสาหกรรมหลัก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์การ การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)และเพื่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต...
Slide2

ประชุมสรุปและรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการเสริมสร้างสุขภาวะสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เข้าร่วมประชุมสรุปและรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการเสริมสร้างสุขภาวะสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วันที่ 12 ตุลาคม 2560 จ.ประทุมธานี จากงบประมาณ 870550 ซึ่งวิทยาลัยในสังกัด 9 แห่ง ได้จัดโครงการทั้งสิ้น 10 โครงการโดยใช้งบประมาณไป 770550 บาท โดยมีวิทยาลัย อาชีวศึกษาชลบุรี ดำเนินการจัดโครงการเสร็จสิ้น 100 % มี 6...
7318

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดตั้งวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดตั้งวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ โรงแรมคริสตัล เจค อ.เมือง จ.ระยอง มีผู้เข้ารับอบรม จำนวน 24 คน วิทยากรจากสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.จินตนา ถ่ำแก้ว และ นายชวลิต เข่งทอง โดยมีวัตถุประสงค์...
6079

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการประชุมวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระดับชาติครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการประชุมวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระดับชาติครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ โรงแรมระยองซิตี้ อำเภอเมือง จ.ระยอง
ประกาศคณะกรรมการฯ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเ_Page_1

ประกาศคณะกรรมการฯ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

ประกาศคณะกรรมการฯ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเ
INNOTECH2017

รายละเอียดในการส่งผลงานเข้าร่วมงาน INNOTECH2017

คลิ๊กอ่านรายละเอียด รายละเอียดและใบสมัคร รูปแบบการเขียนบทความวิจัยประเภทการวิจัยเชิงบรรยาย/การพัฒนาการเรียน (PDF) รูปแบบการเขียนบทความวิจัยประเภทการวิจัยเชิงบรรยาย/การพัฒนาการเรียน (DOCX) รูปแบบการเขียนบทความวิจัยประเภทการวิจัยสิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบสถานะการส่งบทความ คลิ๊ก
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและร่วมจัดหลักสูตร

ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและร่วมจัดหลักสูตร “ ระบบคุณภาพกับเทคโนโลยีเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ และการสอบเทียบเครื่องมือวัด ด้านมิติเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม ” ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก กับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560...
37019

โครงการ การบริหารจัดการฐานข้อมูลในระบบ MIS ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดโครงการ การบริหารจัดการฐานข้อมูลในระบบ MIS ของสถาบัน การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันฯ (ภายในวิทยาลัยเทคนิคระยอง)
No featured image set for this post.

ประกาศคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

ประกาศคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตำแหน่งรองผู้อำนวย การสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวย การสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก คลิ๊กรายละเอียด—->>>>  ประกาศการรับสมัครฯ การกำหนดให้มีรองผอ ประกาศเรื่องปฏิทินฯ ข้อบังคับ สรรหาผู้อำนวยการสถาบัน และรองฯล ข้อบังคับสถาบันฯ 01-2559 การกำหนดให้มีรองผอ ใบสมัคร1 สม.1 ของผู้ช่วยผอ.สถาบัน ใบสมัคร1 สม.1 ของรองผอ.สถาบัน

.

วิสัยทัศน์
(VISION)


 

 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

“สถาบันนักเทคโนโลยีที่เป็นเลิศ ในระดับนานาชาติ”

Institute of International Premium Technologist (IIPT)

 

พันธกิจ
(MISSION)


1. ผลิตและพัฒนานักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ

3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

4. ยกระดับศักยภาพครู คณาจารย์ของสถาบัน ฯ

5. บริหารจัดการขับเคลื่อนองค์กรด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนาธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>