1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำนักศึกษาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าร่วมแข่งขัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำนักศึกษาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 2 คน เข้าร่วมการแข่งขันทักษธการประกวดร้องเพลงสากลหญิง และการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561  ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
No featured image set for this post.

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) คลิก—>> ประกาศสถาบัน 2561
4

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก กับ นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทุบรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ได้ต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ ดำรงค์สกุล กรรมการผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี และ นายกิตติ วงศ์จินดาเวศย์ ประธานชมรมอัญธานี และคณะ ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)...
โครงการeast water_๑๗๑๑๑๖_0001

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างเครื่องเติมอากาศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน

นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างเครื่องเติมอากาศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน จัดขึ้นโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกร่วมกับ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด (มหาชน) (East Water) ระหว่างวันที่ วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย 2560
ประชุมวิชาการ 6-7 พย_๑๗๑๑๐๖_0001

งานประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระดับชาติครั้งที่ 1

งานประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระดับชาติครั้งที่ 1 จัดโดย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก INNOVATION TO EASTERN ECONOMIC CORRIDOR ระหว่างวันที่ 6-7 พ.ย 2560
15813

โครงการ ศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics)

ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics) กิจกรรมภายใต้โครงการ พัฒนาบุคลากร ครู และผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะวิชาชีพตาม 10 อุตสาหกรรมหลัก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์การ การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)และเพื่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต...
Slide2

ประชุมสรุปและรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการเสริมสร้างสุขภาวะสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เข้าร่วมประชุมสรุปและรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการเสริมสร้างสุขภาวะสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วันที่ 12 ตุลาคม 2560 จ.ประทุมธานี จากงบประมาณ 870550 ซึ่งวิทยาลัยในสังกัด 9 แห่ง ได้จัดโครงการทั้งสิ้น 10 โครงการโดยใช้งบประมาณไป 770550 บาท โดยมีวิทยาลัย อาชีวศึกษาชลบุรี ดำเนินการจัดโครงการเสร็จสิ้น 100 % มี 6...

.

วิสัยทัศน์
(VISION)


 

 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

“สถาบันนักเทคโนโลยีที่เป็นเลิศ ในระดับนานาชาติ”

Institute of International Premium Technologist (IIPT)

 

พันธกิจ
(MISSION)


1. ผลิตและพัฒนานักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ

3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

4. ยกระดับศักยภาพครู คณาจารย์ของสถาบัน ฯ

5. บริหารจัดการขับเคลื่อนองค์กรด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนาธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>