DSC_9892

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2562

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2562 โดย นายกมลศักดิ์ ตรีครุธพันธ์ ประธานอนุกรรมการด้านกฎหมาย พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกร่วมประชุม  ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
DSC_9740

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัท Siemens Limited Digital Factory Automation

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท Siemens Limited Digital Factory Automation ซึ้งเป็นบริษัทในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ และการจัดการด้วยระบบดิจิทัล ซีเมนส์เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำในการจัดหาระบบผลิตไฟฟ้าและระบบสายส่งและเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง รวมไปถึงเครื่องมือการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ภายในวิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง
39940

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานในการเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 สาขาวิชาอาทิเช่น สาขาการบัญชี สาขาคอมธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สาขาเทคโนโลยีโยธา สาขาเทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และสาขาเทคโนโลยีฟฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม  พัฒนานักศึกษาใหม่...
DSC_9291

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษภาคตะวันออก เป็นประธานในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง
DSC_9109

บันทึกลงนามข้อตกลงร่วมกัน (MOU)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ศ.ดร.สุชาติ เชี่ยงฉิน อธิการบรี มจพ. และดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ลงนามความร่วมมือกับ ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ์ นายชาคริต อภินรเศรษฐ์ บ.เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด กลุ่มผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ไทย ส่งเสริมการสร้างความรู้ การควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมให้นำไปใช้งานได้จริง ณ ห้องประชุม บริษัทเลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด จ.กรุงเทพมหานคร
DSC_9264

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 24  พฤษภาคม 2562 ผศ.ปรีชา อ่องอารี ประธานกรรมการวิชาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการพิจารณาอนุมัติอาจารย์ประจำหลักสูตร แต่ละหลักสูตร ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมปรมะ ชั้น 12 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
DSC_7160

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2562

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2562                    วันที่ 27 มีนาคม 2562  ดร.เปรมประชา  ศุภสมุทร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานในการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมปรมะ...
DSC_7437

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ           วันที่ 30 มีนาคม 2562 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562...
DSC_7247

โครงการอบรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ด้วยความร่วมมือของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาในพื้นที่ EEC  จัดการอบรมความรู้ทั่วไปเรื่องการโรงแรมและการท่องเที่ยวให้กับคณาจารย์ทั้งที่อยู่ในและนอกสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครู อาจารย์ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ให้มีความรู้เกี่ยวกับการโรงแรม และการท่องเที่ยว  สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ต่อยอด ขยายผลสู่การผลิตบุคลากรด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวต่อไป อนึ่ง ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 เป็นพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรมโกลเด้น...
DSC_6225

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Introduction to Cyber Security and Introduction to Internet of Things (รุ่นที่ 2)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับบริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Introduction to Cyber Security and Introduction to Internet of Things (รุ่นที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครู อาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร...

.

วิสัยทัศน์
(VISION)


 

 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

“สถาบันนักเทคโนโลยีที่เป็นเลิศ ในระดับนานาชาติ”

Institute of International Premium Technologist (IIPT)

 

พันธกิจ
(MISSION)


1. ผลิตและพัฒนานักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ

3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

4. ยกระดับศักยภาพครู คณาจารย์ของสถาบัน ฯ

5. บริหารจัดการขับเคลื่อนองค์กรด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนาธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>