DSC_5841

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีและการทดสอบประสิทธิภาพยานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้รับมอบหมายจาก ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีและการทดสอบประสิทธิภาพยานยนต์ไฟฟ้า ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าให้แก่ครูอาจารย์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา นำไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไปการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1...
DSC_2800

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพิธีการศุลกากรเพื่อการนำเข้าและส่งออก

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพิธีการศุลกากรเพื่อการนำเข้าและส่งออก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ ครู อาจารย์ บุคลากรสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและสังกัดสถานศึกษาอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกและกลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกเพื่อที่จะได้นำหลักการ องค์ความรู้ วิธีปฏิบัติเรื่องพิธีการศุลกากรเพื่อการนำเข้าและส่งออก ไปใช้การปฏิบัติงานหรือในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ้งการดำเนินงานครั้งนี้มีระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเมาท์เท่นบีช พัทยา
DSC_2583

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (TEACHING IN ENGLISH) รุ่นที่ 3

วันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นเกียรติในการเปิดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Teaching in English) รุ่นที่ 3  วิทยากรรวม 3 ท่าน  Dr.Maricel  San Diego ดร.หทัยชนก เงินดี และดร.ฤชวี ฉัตรวิริยาวงศ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการฟัง พูด...
30 กค 62 บ่าย_190801_0005

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (TEACHING IN ENGLISH) รุ่นที่ 2

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 – 1 สิงหาคม 2562 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นเกียรติในการเปิดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Teaching in English) รุ่นที่ 2  วิทยากรรวม 3 ท่าน  Dr.Maricel  San Diego ดร.หทัยชนก...
DSC_1334

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกประชุมการจัดการเรียนการสอนร่วมกับบริษัท ถังฟง จำกัด

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับบริษัท ถังฟง จำกัด (TANG CHINESE EDUCATION & TECHNOLOGY CO. LTD.) โดยมี ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นางณัฏฐี ศรีสวัสดิ์ ผอ.ศูนย์ประสานงานสถาบันฯ Mr.Jinsong Li President ...
71635

ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรายงานการรับจัดสรรเงินเพื่อการดำเนินการคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานผลการประเมินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...
DSC_1233

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Teaching in English) รุ่นที่ 1

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นเกียรติในการเปิดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Teaching in English)  โดยมีวิทยากรร่วม 3 ท่าน  Dr.Maricel  San Diego ดร.หทัยชนก เงินดี และดร.ฤชวี ฉัตรวิริยาวงศ์  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน...
DSC_1156

ทำบุญคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 7 ปี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ดร.เปรมประชม ศุภสมุทร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมงานพีธีทำบุณ วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครบรอบ 7 ปี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกจัดตั้งขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 13 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามจัดตั้ง ...
No featured image set for this post.

มหกรรมการศึกษาเปิดโลกอาชีพ “นวัตกรรมนำไทย ก้าวไกลสู่ EEC”

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง จัดงาน มหกรรมการศึกษาเปิดโลกอาชีพ “นวัตกรรมนำไทย ก้าวไกลสู่ EEC” และวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ภายในงานจัดนิทรรศการโชว์หุ่นยนต์ประดิษฐ์ และการแสดงต่าง ๆ จากนักเรียน/นักศึกษา นิทรรศการนวัตกรรมการศึกษา บูธผู้ประกอบการ Start up และบูธจำหน่ายสินค้า OTOP  เวทีเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนสู่ (EEC) โดย ดร.เปรมประชม...
DSC_0710

อบรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) วท.จันทบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการพัฒนาศึกยภาพนักเรีนย/นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในปัจจุบันประเทศไทยมีอุตสาหกรรมที่มีฐานการผลิดขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มว่าจะมีการใช้วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในสายการผลิตมากขึ้น เช่นภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก และการแพทย์ จนหุ่นยนต์กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) โดยมีนายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 

.

วิสัยทัศน์
(VISION)


 

 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

“สถาบันนักเทคโนโลยีที่เป็นเลิศ ในระดับนานาชาติ”

Institute of International Premium Technologist (IIPT)

 

พันธกิจ
(MISSION)


1. ผลิตและพัฒนานักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ

3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

4. ยกระดับศักยภาพครู คณาจารย์ของสถาบัน ฯ

5. บริหารจัดการขับเคลื่อนองค์กรด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนาธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>