แบบฟอร์มเกี่ยวกับปริญญาตรี

download

ท.01 – แบบคำร้องทั่วไป
ท.02 – แบบคำร้องขอผ่อนผัน
ท.03 – แบบคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า
ท.04 – แบบคำร้องขอลาพักการเรียน
ท.05 – แบบคำร้องขอเพิ่ม ถอนวิชา
ท.06 – แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ท.07 – แบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา
ท.08 – แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
ท.09 – แบบคำร้องขอโอนผลการเรียน
ท.10 – แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา
ท.11 – แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาที่ม
ท.12 – แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ (regrade)
ท.14 – แบบคำร้องขออนุญาตสอบนอกตาราง
ท.15 – แบบคำร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
ท.16 – แบบคำร้องขอลาออกจาการเป็นนักศึกษา

แบบฟอร์มรายงานจำนวนนักศึกษาปีการศึกษา
แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
แบบสำรวจนักศึกษาระดับปริญญาตรีฯ ที่สำเร็จการศึกษา