No featured image set for this post.

แบบฟร์อม เอกสารคู่มือฝึกประสบการณ์ วิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 3 เล่ม

1.คู่มือการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีสำหรับนักศึกษา (อศบ.08) 2.เอกสารประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับอาจารย์นิเทศ 3.เอกสารประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับครูฝึก
No featured image set for this post.

ลงทะเบียนบัณฑิต ได้ที่เว็บไซต์ http://www.graduate-vec.svia.ac.t

ตามที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ ในปีการศึกษา 2559 และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ในวันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนบัณฑิตได้ที่เว็บไซต์ http://www.graduate-vec.svia.ac.th/
No featured image set for this post.

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคร่าว (ทำหน้าที่ พนักงานบัญชี พนักงานขับรถยนต์ และคนงาน ด้วยเงินงบประมาณ รายละเอียด คลิก >>ประกาศรับมสมัครลูกจ้างชั่วคราว<<
004-ป้ายประชาสัมพันธ์พระราชทานปริญญา-01

ประชาสัมพันธ์ “การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเสร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 สถาบันการอาชีวศึกษา วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560

  Link Download ป้ายประชาสัมพันธ์ >> https://goo.gl/zoSgis << – JPG เพื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ Website Banner,Social Media – TIFF และ PSD(Photoshop) ใช้ส่งโรงพิมพ์ซึ่งไฟล์มี Scale 2:1 –  AI(Illustrator) สำหรับแก้ไขขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ติดตั้ง เท่านั้น...

.

eivt02