DSC_7160

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2562

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2562                    วันที่ 27 มีนาคม 2562  ดร.เปรมประชา  ศุภสมุทร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานในการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมปรมะ...
DSC_7437

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ           วันที่ 30 มีนาคม 2562 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562...
DSC_7247

โครงการอบรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ด้วยความร่วมมือของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาในพื้นที่ EEC  จัดการอบรมความรู้ทั่วไปเรื่องการโรงแรมและการท่องเที่ยวให้กับคณาจารย์ทั้งที่อยู่ในและนอกสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครู อาจารย์ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ให้มีความรู้เกี่ยวกับการโรงแรม และการท่องเที่ยว  สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ต่อยอด ขยายผลสู่การผลิตบุคลากรด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวต่อไป อนึ่ง ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 เป็นพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรมโกลเด้น...
DSC_6225

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Introduction to Cyber Security and Introduction to Internet of Things (รุ่นที่ 2)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับบริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Introduction to Cyber Security and Introduction to Internet of Things (รุ่นที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครู อาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร...
128861

ประชุมคณะกรรมการ ๆ ตรวจสอบหลักสูตรปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประธานในการประชุมคณะกรรมการ ๆ ตรวจสอบหลักสูตรปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ภายในเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง          
S__23323119

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER THAILAND 4.0 วท.จันทบุรี

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562  ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ เกษตรภิบาล รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER THAILAND 4.0 เพื่อสร้างขวัญและกำลังให้กับคณะครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำศูนย์เทศบาลตำบลมะขาม อาทิเช่นแผนกคอมพิวเตอร์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ แผนกช่างยนต์  ณ เทศบาลตำบลมะขาม อ.มะขาม...
DSC_6173

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ เกษตรภิบาล รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคตราด จ.ตราด    
DSC_6098

จัดกิจกรรมการเรียนรู้สมองกลฝังตัว สร้างชิ้นงาน 3 มิติ และ Internet of Things (จังหวัดระยอง)

  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการเรียนรู้สมองกลฝังตัว สร้างชิ้นงาน 3 มิติ และ Internet of Things ภายใตโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับโรงเรียนในพื้นที่ EEC ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมีนายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานกล่าวเปิดในโครงการ ในระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม...
S__23306477

จัดกิจกรรมการเรียนรู้สมองกลฝังตัว สร้างชิ้นงาน 3 มิติ และ Internet of Things (จังหวัดชลบุรี)

    จัดกิจกรรมการเรียนรู้สมองกลฝังตัว สร้างชิ้นงาน 3 มิติ และ Internet of Things ภายใตโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับโรงเรียนในพื้นที่ EEC            สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการเรียนรู้สมองกลฝังตัว สร้างชิ้นงาน...
DSC_5512

ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัฒกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัฒกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 THE 3rd NATIONAL CONFERENCE ON VACCATIONAL EDUCATION INVATION TECHNOLOGY 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู อาจารย์ ได้ส่งผลงานและนำเสนอผลงานวิชา ซั้งในการประชุมครั้งงนี้มีผลงานส่งเข้าร่วมนำเสนอมากกว่า 78 ผลงาน มีคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา รองผู้อำนวยการสถาบันฯ...

.

eivt02