heat2

โครงการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นายสมชาย  ธำรงสุข  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีการอาชีวศึกษา  ภาคภาษาอังกฤษ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำผลงานวิจัย    การสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยีของบุคลากรสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 30  คน รวมผลงานวิชาการจำนวน 24 ผลงาน    โดยโครงการได้จัดในวันที่ 27 – 28...
heat2

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่  27  กันยายน   2561 นายสมชาย  ธำรงสุข  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทองความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแก่ครูอาจารย์และบุคคลที่สนใจ และเพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่   โดยโครงการได้จัดในวันที่ 27 – 28 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลช  พัทยา  จ.ชลบุรี

.

eivt02