โครงการeast water_๑๗๑๑๑๖_0001

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างเครื่องเติมอากาศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน

นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างเครื่องเติมอากาศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน จัดขึ้นโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกร่วมกับ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด (มหาชน) (East Water) ระหว่างวันที่ วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย 2560
ประชุมวิชาการ 6-7 พย_๑๗๑๑๐๖_0001

งานประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระดับชาติครั้งที่ 1

งานประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระดับชาติครั้งที่ 1 จัดโดย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก INNOVATION TO EASTERN ECONOMIC CORRIDOR ระหว่างวันที่ 6-7 พ.ย 2560
15813

โครงการ ศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics)

ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics) กิจกรรมภายใต้โครงการ พัฒนาบุคลากร ครู และผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะวิชาชีพตาม 10 อุตสาหกรรมหลัก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์การ การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)และเพื่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต...
Slide2

ประชุมสรุปและรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการเสริมสร้างสุขภาวะสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เข้าร่วมประชุมสรุปและรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการเสริมสร้างสุขภาวะสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วันที่ 12 ตุลาคม 2560 จ.ประทุมธานี จากงบประมาณ 870550 ซึ่งวิทยาลัยในสังกัด 9 แห่ง ได้จัดโครงการทั้งสิ้น 10 โครงการโดยใช้งบประมาณไป 770550 บาท โดยมีวิทยาลัย อาชีวศึกษาชลบุรี ดำเนินการจัดโครงการเสร็จสิ้น 100 % มี 6...
7318

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดตั้งวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดตั้งวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ โรงแรมคริสตัล เจค อ.เมือง จ.ระยอง มีผู้เข้ารับอบรม จำนวน 24 คน วิทยากรจากสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.จินตนา ถ่ำแก้ว และ นายชวลิต เข่งทอง โดยมีวัตถุประสงค์...
6079

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการประชุมวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระดับชาติครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการประชุมวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระดับชาติครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ โรงแรมระยองซิตี้ อำเภอเมือง จ.ระยอง
ประกาศคณะกรรมการฯ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเ_Page_1

ประกาศคณะกรรมการฯ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

ประกาศคณะกรรมการฯ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเ
INNOTECH2017

รายละเอียดในการส่งผลงานเข้าร่วมงาน INNOTECH2017

คลิ๊กอ่านรายละเอียด รายละเอียดและใบสมัคร รูปแบบการเขียนบทความวิจัยประเภทการวิจัยเชิงบรรยาย/การพัฒนาการเรียน (PDF) รูปแบบการเขียนบทความวิจัยประเภทการวิจัยเชิงบรรยาย/การพัฒนาการเรียน (DOCX) รูปแบบการเขียนบทความวิจัยประเภทการวิจัยสิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบสถานะการส่งบทความ คลิ๊ก

.

eivt02