14 กย

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร​ FACTORY INTELLIGENCE AND FACTORY AUTOMATION สำหรับครู​ อาจารย์อาชีวศึกษา​ภาคตะวันออก

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมพลจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร​ FACTORY INTELLIGENCE AND FACTORY AUTOMATION สำหรับครู​ อาจารย์อาชีวศึกษา​ภาคตะวันออก โดยดร.สมชาย​ ธำรงสุข ​ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก​ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการ​ เมื่อวันที่ 14​ กันยายน​ 2563​ มีนายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันเป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีครู อาจารย์อาชีวศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ กลโรงงาน เชื่อมโลหะ เครื่องมือวัดและควบคุม...
12กย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม “เทคโนโลยีเสมือนจริง” (Augmented Reality : AR) สำหรับนักศึกษา

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้รับมอบหมายจาก ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบัน ให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม “เทคโนโลยีเสมือนจริง” (Augmented Reality : AR) สำหรับนักศึกษา มีนาย วิรัตน์ เศรษฐสถาพร...
11 กย 63

โครงการ เชิงปฎิบัติการ “อีคอมเมิร์ช (E-Commerce) สำหรับคณะจารย์อาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนภาคตะวันออกและสมาชิกกลุ่มหอการค้าภาคตะวันออก

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกร่วมกับกลุ่มหอการค้าภาคตะวันออก (อ.กรอ.อศ.) จัดอบรมโครงการ เชิงปฎิบัติการ “อีคอมเมิร์ช (E-Commerce) สำหรับคณะจารย์อาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนภาคตะวันออกและสมาชิกกลุ่มหอการค้าภาคตะวันออก โดยมีนายปรัชญา สมะลาภา ประธานหอการค้าภาคตะวันออก (อ.กรอ.อศ.) เป็นประธาน ในพิธีเปิดอบรมโครงการ มีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ เกษตรภิบาล รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู อาจารย์สังกัดอาชีวศึกษา สมาชิกหอการค้า ภาคตะวันออก และเจ้าหน้าที่สถาบัน รวม...
11 กย

หลักสูตร”การจำลองระบบเดินรถและระบบอาณัติสัญญาณระบบขนส่งทางรางด้วยคอมพิวเตอร์ “

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมย้อนรอยของชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง หลักสูตร”การจำลองระบบเดินรถและระบบอาณัติสัญญาณระบบขนส่งทางรางด้วยคอมพิวเตอร์ ” ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2563 ให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ครู อาจารย์ และนักเรียน ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านระบบอาณัติสัญญาณและความปลอดภัยในการเดินรถ ระบบอาณัติสัญญาณ อุปกรณ์ข้ามทางรถไฟ และโปรแกรมควบคุมระบบอาณัติสัญญาณที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก...
27 สค 63 อบรมพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ(ทล.บ.)

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ(ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ณ  โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง โดยมีผู้บริหารสถาบันผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสถาบัน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ดังกล่าวการอบรมในครั้งนี้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2563...
20สค

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกครั้งที่ 6/2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.เปรมประชา  ศุภสมุทร นายกสภาสถาบัน การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกครั้งที่ 6/2563 โดยมีประเด็นเสนอเพื่อพิจารณาจำนวน 4 เรื่อง อาทิเช่น ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัย ห้องทดลอง หรือห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกของสถานประกอบการหรือภาคเอกชน พ.ศ. 2563...
26สค

หลักสูตรการตรวจสอบสภาพแบบไม่ทำลายด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและวิศวกรรมย้อนรอยระบบราง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมย้อนรอยของชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง “หลักสูตรการตรวจสอบสภาพแบบไม่ทำลายด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและวิศวกรรมย้อนรอยระบบราง” ระหว่างวันที่ 26 – 28  สิงหาคม 2563 ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ...
6 สค

ประชุม​แนวทางการเปิดหลักสูตรใหม่สาขาอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ และสาขาการบริบาลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2563

วันที่​ 6​ สิงหาคม​ 2563​ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์​ เกษตรภิบาล​ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก​ ได้รับมอบหมายจาก​ ดร.สมชาย​ ธำรงสุข​ ผู้อำนวยการสถาบัน​ให้เป็นประธานประชุม​แนวทางการเปิดหลักสูตรใหม่สาขาอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ และสาขาการบริบาลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2563 ทั้งนี้มีผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จังหวัดระยอง  ...
5สค

อบรมหลักวิศวกรรมย้อนรอยสำหรับอุตสาหกรรมระบบราง ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกจัดโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมย้อนรอยของชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางหลักสูตรการประยุกต์ใช้หลักวิศวกรรมย้อนรอยสำหรับอุตสาหกรรมระบบราง ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2563 ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาในถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมในวันที่ 5 สิงหาคม2563 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดระยอง  
4สค

ประชุมการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษ

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานการประชุมการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2563 ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน โดยมีรองผู้อำนวยการสถาบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขัาประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จังหวัดระยอง  

ประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

ประกาศรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้

 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (วิทยาลัยเทคนิคระยอง) จำนวน 20 คน
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (วิทยาลัยเทคนิคระยอง) จำนวน 40 คน
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (วิทยาลัยเทคนิคระยอง) จำนวน 20 คน
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี (วิทยาลัยเทคนิคระยอง) จำนวน 40 คน
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาลัยเทคนิคระยอง) จำนวน 20 คน

รายละเอียดคลิก

สมัครเรียน คลิก

152333732_1311477872561731_5603042556149669173_o

วีดีโอแนวปฏิบัติการฝึกซ้อม, การเตรียมรับการฝึกซ้อม

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

 1. Version English Sub Thailand
2. Version China
3. Version Thailand