0

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรงานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพื่อประกอบธุรกิจให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 นายประภาท พวงชื่น  ผู้อำนวยการสำนักศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกาษาภาคตะวันออก  เป็นประทานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรงานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพื่อประกอบธุรกิจให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาเป็นฐานสมรรถนะและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ สถานประกอบการและพื้นที่ชุมชนภาคตะวันออก ฝึกติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อประกอบธุรกิจให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 ให้บุคลากรในเขตพื้นที่ชุมชนภาคตะวันออก มีผู้เข้าอบรมจำนวน 23 คน  ณ ห้องปฎิบัติการ...
1

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
269964

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2561

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561  ดร.เปรมประชา  ศุภสมุทร   นายกสภาสถาบัน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมปาล์มทอง ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
0

โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ วิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อสนองความต้องการของประเทศ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ประธานในพิธีเปิดประชุมโครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ วิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อสนองความต้องการของประเทศ มีผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร จำนวนทั้งหมด 17 คน มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก 6 คน คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 7 คน และผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 4 คน...
No featured image set for this post.

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พ.ศ. 2562-2565

เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พ.ศ. 2562-2565 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  เกษตรภิบาล  รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2562-2565 และเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมีทักษะในการบริหารยุทธศาสตร์  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการในการบริหารยุทธศาสตร์ และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้อย่างเป็นระบบ ณ โรงแรมรัตนปุระ รีสอร์ท แหลมเสด็จ จังหวัดจันทบุรี
DSC_0217

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันวันที่ 22 กรกฎาคม 2561  ดร.สมชาย  ธำรงสุข  ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานโครงการซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ได้กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการใน 4 สาขาประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคระยอง สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สาขาวิชาการบัญชี  มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา...
No featured image set for this post.

ประกาศเผยแพร่เอกสารร่างคุณลักษณะเฉพาะโครงการจ้างเหมาบริการระบบไฟฟ้าและแสงสว่างงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560

ประกาศเผยแพร่เอกสารร่างคุณลักษณะเฉพาะโครงการจ้างเหมาบริการระบบไฟฟ้าและแสงสว่างงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่ 1 – 3 สิงหาคม 2561 รายละเอียด คลิก  รายละเอียด
01

โครงการพัฒนาครูประจำการและครูฝึกในสถานประกอบการ ร่วมกับ ดร.สมยศ กีรตินันท์ บริษัทบิทไวส์ (ประเทศไทย)จำกัด

เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561  และวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561  สถาบันการอาชีวภาคตะวันออกร่วมกับ บริษัทบิทไวส์ (ประเทศไทย)จำกัด  จัดโครงการพัฒนาครูประจำการและครูฝึกในสถานประกอบการ ร่วมกับ ดร.สมยศ กีรตินันท์ บริษัทบิทไวส์ (ประเทศไทย)จำกัด โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  เกษตรภิบาล รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวภาคตะวันออก เป็นประธานในการเปิดโครงการ และมีนายประชิต รัตนพลแสน พนักงานราชการด้านสารสนเทศ...
118

ลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม  2561  นายสมชาย  ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง  นายรุ่งนิรัญ  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีได้ทำบันทึกแจ้งขอเปิดร่วมสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.) เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในสถานประกอบการให้มีศึกยภาพที่สูงขึ้น
01

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพระเบียบและสถิติเพื่อการวิจัย

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพระเบียบและสถิติเพื่อการวิจัย โดยมี  นายสมชาย  ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานในพิธี และนายประทีป  ผลจันทร์งาม  เป็นผู้กล่าวรายงาน  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านระเบียบวิธีวิจัยและสถิติเพื่อการวิจัย  ให้กับครู  อาจารย์  บุคคลากรทางการศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สามารถ ใช้ระเบียบวิธี สำหรับการสร้างและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561...

ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2561  รายละเอียด คลิก